متن جديد يه ذره ديگه

من اگه خدا بخواد يه داستانه چند سفحه ای دارم که باظم اگح خدا بخواد . چحار شنبه پنجشنبه می نويصمش . شما ۵شنبه بياين ( چون فردا ۲ تا امتهان دارم و تقريبن حيچی بلد نيستم .

/ 0 نظر / 6 بازدید