سر و معما

اسرار اذل را نه تو دانی و نه من وين حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست اندر پس پرده گفت و گوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

/ 0 نظر / 5 بازدید